Information about cookies!

In order to enhance user experience and for statistical purposes we kindly inform that we use cookies. If you are not blocking these files, you agree to use them and to store them in device memory. Remember that you can independently manage cookies by changing your browser settings.

International conference:
"30 years of the State Fund for Rehabilitation of Disabled People  - past, present, future"

GDPR Clause

Tożsamość administratora

Administratorem Państwa danych osobowych jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie (00-828), przy al. Jana Pawła II 13.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kancelaria@pfron.org.pl, telefonicznie pod numerem +48 22 50 55 500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail: iod@pfron.org.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem.

Cele przetwarzania

Celem przetwarzania danych osobowych jest rejestracja uczestnictwa w konferencji „30 lat Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - przeszłość, teraźniejszość, przyszłość”, komunikowania się w celu organizacji konferencji oraz udokumentowania jej przebiegu.

Podstawa prawna przetwarzania

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO (wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi).

Źródło danych osobowych

Administrator może pozyskiwać dane osobowe od Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie oraz Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Kategorie danych osobowych

Administrator przetwarza dane osobowe zwykłe (np. imię, nazwisko, nr telefonu oraz e-mail) oraz szczególnych kategorii (np. dane dotyczące zdrowia) w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania.

Okres, przez który dane będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres przechowywania dokumentacji finansowo-księgowej i sprawozdawczej konferencji przez PFRON.

Podmioty, którym będą udostępniane dane osobowe

Dostęp do Państwa danych osobowych mogą mieć podmioty świadczące na rzecz administratora usługi doradcze, z zakresu pomocy prawnej, pocztowe, dostawy lub utrzymania systemów informatycznych.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Państwu prawo:

1) na podstawie art. 15 RODO – prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania ich kopii;
2) na podstawie art. 16 RODO – prawo do sprostowania i uzupełnienia danych osobowych;
3) na podstawie art. 17 RODO – prawo do usunięcia danych osobowych;
4) na podstawie art. 18 RODO – prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych;
5) na podstawie art. 21 RODO – prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa, na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych przez administratora.

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych oraz o ewentualnych konsekwencjach niepodania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu zarejestrowania Państwa udziału w konferencji.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji

Decyzje podejmowane wobec Państwa przez administratora nie będą opierały się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu.